VYKDOMOJO DOKUMENTO PATEIKIMAS ANTSTOLIUI VYKDYTI

Pateikiant vykdomąjį dokumentą vykdyti:

ANTSTOLIUI PATEIKIAMI VISI REIKALINGI DOKUMENTAI

 • VYKDOMASIS DOKUMENTAS (originalas);
 • PRAŠYMAS PRIIMTI VYKDOMĄJĮ DOKUMENTĄ (originalas), kurio turinys turi atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus ir kuriame aptariamas vykdymo išlaidų apmokėjimas (žr. dokumentų formos);
 • išieškotojo atstovavimo atveju – atstovavimą patvirtinantys dokumentai (originalai arba patvirtintos kopijos);
 • antstoliui pareikalavus – dokumentai, patvirtinantys aplinkybes, kad pateikiamas vykdomasis dokumentas nėra įvykdytas ir turi būti vykdomas priverstine tvarka;

Į ANTSTOLIO SĄSKAITĄ SUMOKAMOS NUSTATYTO DYDŽIO VYKDYMO IŠLAIDOS

Tais atvejais, kai išieškotojas vykdomuosius dokumentus antstoliui Nikolajui Aleninui teikia reguliariai, antstolis priima vykdyti vykdomuosius dokumentus dėl piniginių lėšų išieškojimo išieškotojui neapmokėjus būtinų vykdymo išlaidų – tokiais atvejais išieškotojui išrašoma sąskaita būtinoms vykdymo išlaidoms apmokėti, kuri turi būti apmokėta per 20 dienų nuo jos išrašymo. Jeigu išieškotojas per nustatytą terminą būtinų vykdymo išlaidų neapmoka, antstolis iš tokio išieškotojo priimti vykdyti kitus vykdomuosius dokumentus gali tik tokiu atveju, jeigu išieškotojas, pateikdamas vykdyti vykdomuosius dokumentus, apmoka būtinas vykdymo išlaidas.

Kitais atvejais, išskyrus Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytas išimtys, vykdomuosius dokumentus vykdyti antstolis Nikolajus Aleninas priima, kai išieškotojas ar jo įgaliotas atstovas, pateikdamas vykdyti vykdomąjį dokumentą, į antstolio depozitinę sąskaitą išankstiniu mokėjimu sumoka lentelėse nurodytas vykdymo išlaidas (suma nustatoma priklausomai nuo vykdomojo dokumento kategorijos):

Vykdomojo dokumento kategorija

Mokėtina vykdymo išlaidų suma*

Piniginių lėšų išieškojimas, išskyrus išlaikymo ir periodinių išmokų išieškojimą
žr. 1 lentelę
Išlaikymo išieškojimas
žr. 2 lentelę
Kitų kategorijų vykdomieji dokumentai
žr. 3 lentelę
* Atskirais atvejais, priklausimai nuo vykdomojo dokumento vykdymo ypatumų ar kitų aplinkybių, antstolis pasilieka sau teisę nustatyti kitą mokėtinų vykdymo išlaidų sumą, nei nurodyta lentelėse.

Išieškotojui ar jo atstovui apmokėjus antstolio nurodytas vykdymo išlaidas ir antstoliui priėmus vykdomąjį dokumentą vykdyti, laikoma, kad išieškotojas (jo atstovas) aptarė su antstoliu ir susitarė dėl vykdymo išlaidų apmokėjimo (kada ir kokias vykdymo išlaidas apmoka išieškotojas) Sprendimų vykdymo instrukcijos ir išieškotojo prašyme priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti nustatyta tvarka.

Jei antstolis atsisako priimti vykdomąjį dokumentą, sumokėtos vykdymo išlaidos grąžinamos išieškotojui (jo atstovui).

Jeigu išieškotojas, pateikdamas vykdyti vykdomąjį dokumentą, būtinų vykdymo išlaidų nesumoka, antstolis atsisako priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą, išskyrus Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytus atvejus.

Dokumentai antstoliui pateikiami:

a) rašytiniai dokumentai:

 • paštu arba per kurjerius (žr. antstolio kontoros adresas);
 • betarpiškai antstolio kontoroje (žr. antstolio kontoros adresas);

b) elektroniniai dokumentai (žr. reikalavimai elektroniniams dokumentams) elektroninių ryšių priemonėmis:

 •  elektroninio pašto adresu n.aleninas@antstoliai.lt;
 • per Antstolių informacinės sistemą (kai šis funkcionalumas bus įdiegtas).

DĖL VYKDOMOJO DOKUMENTO PATEIKIMO ANTSTOLIUI VYKDYTI

SUSISIEKITE SU MUMIS

+370 679 91005

(8 349) 78066

kontora@vykdymoprocesas.lt

Vykdomąjį dokumentą antstoliui vykdyti gali pateikti:

 • išieškotojas;
 • išieškotojo atstovas;
 • vykdomąjį dokumentą išdavusi institucija ar pareigūnas.

Vykdomieji dokumentai gali būti pateikti vykdyti per įstatyme nustatytą terminą:

 • vykdomieji raštai pagal teismo sprendimus per penkerius metus nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo;
 • vykdomieji raštai pagal skubiai vykdytinus teismo sprendimus per penkerius metus nuo pirmos dienos po sprendimo priėmimo;
 • vykdomieji dokumentai dėl grąžinimo į darbą gali būti pateikti vykdyti per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo priėmimo dienos;
 • kitų pareigūnų ar institucijų nutarimai per atitinkamuose įstatymuose nustatytą terminą.

Jeigu pagal teismo sprendimą išieškomos periodinės išmokos, tai vykdomieji dokumentai galioja per visą laikotarpį, kuriam priteistos išmokos, o minėtas penkerių metų terminas prasideda nuo kiekvienos išmokos termino pasibaigimo dienos.

Senaties terminas vykdomajam dokumentui pateikti nutraukiamas:

 • pateikiant šį dokumentą vykdyti, jeigu ko kita nenustato įstatymai;
 • kai skolininkas iš dalies įvykdo sprendimą.

Po senaties termino nutraukimo senatis prasideda iš naujo. Laikas, praėjęs iki nutraukimo, į naują terminą neįskaičiuojamas.

Tuo atveju, kai vykdomasis dokumentas, pagal kurį visiškai ar iš dalies neišieškota, grąžinamas, naujas terminas pateikti dokumentą vykdyti pradedamas skaičiuoti nuo dokumento grąžinimo išieškotojui dienos.

DĖL VYKDOMOJO DOKUMENTO PATEIKIMO ANTSTOLIUI VYKDYTI

SUSISIEKITE SU MUMIS

+370 679 91005

(8 349) 78066

kontora@vykdymoprocesas.lt

Vykdomasis dokumentas pateikiamas vykdyti antstoliui, kurio aptarnaujamoje teritorijoje yra vykdymo vieta, išskyrus įstatyme numatytas išimtys.

VYKDYMO VIETA

Jeigu skolininkas yra fizinis asmuo, vykdomąjį dokumentą antstolis vykdo pagal šio asmens gyvenamąją vietą, jo turto buvimo vietą arba jo darbo vietą.

Jeigu skolininkas yra juridinis asmuo, vykdomąjį dokumentą antstolis vykdo šio skolininko buveinės arba jo turto buvimo vietoje.

Apygardos teismo pirmininkas išieškotojo prašymu gali bet kurį sprendimą pavesti vykdyti kuriam nors kitam apygardos teritorijoje veiklą vykdančiam antstoliui. Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas išieškotojo prašymu gali bet kurį sprendimą pavesti vykdyti kuriam nors kitam kitos apygardos teritorijoje veiklą vykdančiam antstoliui.

Vykdymo vieta nustatoma pagal vykdomajame dokumente nurodytus duomenis apie skolininką arba pagal išieškotojo pateiktus duomenis.

ANTSTOLIO NIKOLAJAUS ALENINO VEIKLOS TERITORIJA

Antstolio Nikolajaus Alenino veiklos teritorija sutampa su JONAVOS rajono ir KĖDAINIŲ rajono apylinkių teismų veiklos teritorija.